Marker nyoprettet bygningsdele

Dette er en beskrivelse af den nye funktion til markering af nye bygningsdele.

Baggrunden er at man opretter nye bygningsdele fra delstandard, og efterfølgende kan man ikke finde bygningsdelene i oversigten fordi sorteringen er efter delkode.

For at aktivere funktionen skal man få ind på ejendsomsportalen, og indstillinger

SettingsTilMarkering

En kort beskrivelse af de enkle indstillinger:

Marker dele som er nyoprettede: Aktiverer funktionaliteten. Hvis den ikke er sat, ignoreres de næste indstillinger.
Marker dele som er oprettet de sidste xx dage: Hvor mange dage skal markeres? I dette eksempel markeres bygningsdele som er oprettet indenfor de sidste 14 dage.
Marker farven fader afhængig af alderen på bygningsdelen: Markeringen fader afhængig af alderen. Dvs. de nyeste oprettet bygningsdele har den mest tydelige markering (se eksempel senere)
Skjul ny-farven hvis man editerer bygningsdelen: Man kan fjerne farve-markeringen hvis man redigerer bygningsdelen. Dette er anvendelig hvis man f.eks. opretter 10 dele og ønsker at gå dem igennem med det samme, og efterhånden som man redigerer bygningsdelene vil markeringen forsvinde så man kan følge hvor langt man er nået.

Alle indstillinger kan naturligvis sættes for alle, eller for en gruppe, eller for en bestemt bruger.

Eksempler

For alle eksempler gælder at markeringen dækker 14 dage, og jeg har oprettet 3 bygningsdele som er oprettet henholdsvis 1-januar, 6-januar og 13 januar (det er i dag d. 13 januar).

BygningsdeleUdenFade

Her er de 3 bygningsdele (jeg har angivet opret datoen som beskrivelsen for nemmere at tyde eksemplet).

BygningsdeleMedFade

Her har jeg sat flueben i “Marker farven fader afhængig af alderen på bygningsdelen“. Bemærk den “ældste” fra 1 januar er mest utydelig, og den 13-januar er mest tydelig.

BygningsdeleMedFadeMedEditedDel

Her har jeg sat flueben i “Skjul ny-farven hvis man editerer bygningsdelen” og jeg har været inde og rette i 06-januar delen som nu har mistet sin markering. I det tilfælde at man skal gennemgå alle 3 bygningsdele, kan man se man mangler 01-januar og 13-januar. Markeringen forsvinder naturligvis for dem efter man har redigeret dem.

BygningsdeleUdenFadeMedEditedDel

Dette eksempel er samme som ovenstående, dog uden fade i farven.

 

Flyt valgte aktiviteter 1 år frem..

,

Ny mulighed for at udvælge en eller flere aktiviteter og fremrykke dem til næste år.
Som det kan ses på billedet nedenfor, ligger funktionalitet på planlægningsbilledet, højre menu!
Det er det valgte aktiviteter der flyttes, med mulighed for at rykke senestetid, hvis denne benyttes.

 Nyt i Version 4.1.20

Modul opbygning

,

Her illustreret med modulet Stamdata åbent, enheden Friluftscenter sletten er valgt og navigator’en er placeret på niveau enhed, markeret/fremhævet med blå baggrund.

stamdata_forklaring

 

Topmenu stamdata_topmenu

fra venstre, Luk, Nulstil, Opret, Vis, Find

Før musen henover og der fremkommer en hjælpe tekst.

 

Vis stamdata til enhed

stamdata_vis_enhed

 

 

 

 

 

 

 

Nu fremkommer detail oplysninger til det valgte stamdataobjekt.

Ikon rækken nederst er funktionalitet til det valgte stamdataobjekt.

Strukturen i stamdata

,

Før registreringen af stamdata sættes i gang i Caretaker er det vigtigt at fastlægge den struktur, der skal anvendes. Strukturen kan godt være forskellig fra Enhed til Enhed, men bør fastlægges i forhold til det egentlige behov. Der kan, for at komme hurtigt i gang, startes med en simpel struktur. Denne kan så evt. udvides på et senere tidspunkt, hvor behovet for detaljering er forøget.

Navigatorniveauer

stamdata_navigator

Der er 5 reelle niveauer i stamdata. Disse niveauer svarer til navigatoren. Ét af niveauerne kan have en dobbelt betydning; Bygning / Terræn. Det ønskede angives ved markeringen udfor ledeteksten, eller gennem aktivering af menuen, Funktioner|Bygning / Terræn.

 

Niveauerne i stamdata er afhængige af hinanden på følgende måde:

  • Enhed er en forudsætning for Bygning / Terræn
  • Bygning/Terræn er en forudsætning for såvel Afsnit, Lokale som Del
  • Afsnit er ikke en forudsætning for Lokale eller Del, ligesom
  • Lokale ikke er en forudsætning for
  • Del

Diagram over strukturen

 

stamdata_navigator_diagram

 

Anvendelse af navigatorniveauer

De eneste niveauer, der er krævet er Enhed. Bygning/Terræn er kun nødvendig hvis der ønskes anvendt lavere liggende niveauer. Alle de øvrige er valgfrie.
Niveauet Afsnit kan på terræn anvendes til at sektionere større enheder som gård, p-plads, idrætsanlæg, haveanlæg o.s.v. Inde i bygningen kan Afsnit anvendes til en etageopdeling eller en adskillelse af fællesarealer i modsætning til lejernes arealer.

Niveauet Lokale anvendes i de bygninger, hvor der skal være en lokaleregistrering. Lokale behøver ikke at opdeles yderligere.

Niveauet Del omfatter såvel bygningsdele som installationer eller inventar. Del er det laveste niveau i det hierarki, der er omfattet af navigatoren, men Del kan dog opdeles yderligere i Komponent, hvor dette er nødvendigt (især installationer eller maskiner).

Bemærk, at der kan oprettes aktiviteter (vedligeholdsmodul) og arbejdsordrer (Ordre&Fejl-modul) til alle stamdataniveauer.

 

Niveauet Enhed anvendes til ejendomme af enhver art, fra ubebyggede grunde til et større ejendomskompleks.

Ved beslutningen om hvad en enhed omfatter, skal de økonomisk/juridiske forhold medtages.

I en boligforening vil enhed være det samme som afdeling. I en kommune eller et amt vil enhed ofte være lig ejendom i BBR betydning, men enhed kan også fastlægges som en del af en BBR-ejendom (Eksempelvis biblioteket på 1. sal i en anden forvaltnings ejendom).

Enhed kan omvendt også omfatte flere BBR-ejendomme. (Eksempelvis en teknisk skole med flere ejendomme i et byområde)

Ønskes en Enhed og alle tilhørende data slettet eller blot sat inaktiv kan dette gennemføres ved hjælp af en separat funktion Slet enhed – Sæt enhed inaktiv , som findes under Systemadministration|Hjælpeværktøjer

Når Caretakers Driftsøkonomimodule er installeret kan Division, tilknyttet Enhed, ikke umiddelbat ændres.

Ønskes Division tilknyttet Enhed ændret kan dette kun gennemføres ved hjælp af en special funktion Ændring af Division tilknyttet enhed , som findes under Systemadministration|Hjælpeværktøjer

Bygning / Terræn Niveauet Bygning anvendes til at registrere den fysiske bygning. Hvad enten der er tale om én eller flere bygninger til enheden, bestemmer brugeren selv den ønskede opdeling i Caretaker.

Opdelingen kan følge BBR-opdelingen eller følge den praksis for opdeling, der har været gældende på stedet. Ofte opdeles der efter store forskelligheder i fysisk udformning eller i alder/materialer.

Bygning deler niveau med Terræn, da der kun er få oplysninger på dette niveau, og da kun et par af disse oplysninger er forskellige.

Den ubebyggede grund (park, anlæg, grund etc.) eller det terræn, der er omkring bygningerne, registreres med ét eller flere terrænobjekter. (Dette er dog den ene måde at gøre dette på, den anden er, at oprette ét terrænobjekt, og derefter underdele dette ved hjælp af afsnit).

Om det er Bygning eller Terræn der er valgt, afhænger af aktiveringen af omskifteren ved feltet på navigatoren.

Afsnit Niveauet Afsnit forudsætter, at Bygning / Terræn er oprettet. Hensigten med Afsnit er, at opdele en bygning i afsnit, hvad enten dette er på facaderne, som etager eller på tværs af bygningen (lejerafsnit, fællesafsnit, boligafsnit, erhvervsafsnit).

Afsnitsopdelingen kan passe med det projekt der ligger til grund for bygningen, eller den kan spejle den daglige administration. En blanding er også mulig.

På Terræn kan Afsnit anvendes til en opdeling af det ydre rum i f.eks. idrætsplads, haveanlæg, p-plads, veje og stier etc.

Niveauet Afsnit kan danne grundlag for registrering af Lokale eller Del, men niveauet er ikke obligatorisk.
Alle funktionerne på Afsnit er identiske med funktionerne på Bygning / Terræn.

Lokale Niveauet Lokale forudsætter, at Bygning / Terræn er oprettet. Hensigten med Lokale er, at opdele en bygning indvendig i lokaler efter den praksis, der allerede er for nummerering.
Niveauet Lokale kan danne grundlag for registrering af Del, men niveauet er ikke obligatorisk.

Del Niveauet Del anvendes til at registrere bygningsdele, hvad enten der er tale om egentlige bygningsdele, installationer, maskiner, procesudstyr eller inventar.
Del kan oprettes til Lokale, til Afsnit eller til Bygning/Terræn. Niveauet er ikke obligatorisk, idet der senere i de følgende moduler kan oprettes vedligeholdsaktiviteter eller arbejdsordrer til alle niveauer i navigatoren.

Niveauet(og standard Caretaker) lægger op til en registrering af dele gennem anvendelse af SfB-systemet. For at lette registreringen er der kodelister/kataloger, der følger denne inddeling.
Det er imidlertid ikke nødvendigt at følge SfB-systemet, idet brugeren kan oprette dele efter egen identifikation og evt. med ren tekst. det er ligeledes muligt, at indrette kodelister og kataloger efter eget system.

Brugergrænseflade, GUI

 

Opstartsskærm, til venstre sidebaren med moduler, det er her fra modulerne startes direkte.
Øverst er hovedmenuen og resten er her et simpelt dashbord (default), konfigureret til at vise stamdata omfang.

main_2